Zakres usług

Oferuję Państwu usługi prawne polegające w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, przygotowywaniu projektów umów, prowadzeniu negocjacji handlowych, reprezentowaniu w postępowaniach przedsądowych i sądowych.

Usługi swoje kieruję do klientów indywidualnych poszukujących pomocy prawnej, jak również do osób prawnych, przedsiębiorców oczekujących stałej obsługi prawnej.

Świadczone przeze mnie usługi prawne pozostają w kręgu wskazanych niżej dziedzin prawa:

 • prawo cywilne,

 • prawo administracyjne,

 • prawo gospodarcze,

 • prawo upadłościowe i naprawcze,

 • prawo nieruchomości i własnościowe,

 • prawo handlowe,

 • prawo karne i karnoskarbowe,

 Poniżej wskazuję przykładowe sprawy leżące w zakresie świadczonych przeze mnie usług:

 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia;

 • sprawy o prawa własności i posiadania;

 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;

 • sprawy o zapłatę, w tym:

  • postępowanie upominawcze i nakazowe,
  • elektroniczne postępowanie upominawcze,
  • europejskie postępowanie nakazowe;
 • sprawy rodzinne, w tym o alimenty, rozwód, podział majątku;

 • sprawy spadkowe, w tym o zachowek, stwierdzenie nabycia spadu, ujawnienie testamentu;

 • sprawy związane z egzekucją należności;

 • sprawy o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckiej;

 • sprawy związane z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej;

 • sprawy związane z powstaniem i rejestracją osób prawnych (spółek, stowarzyszeń, fundacji, itp.).

Oferuję pomoc prawną w sprawach niespornych, przedsądowych i mediacji, jak również w procesach i postępowaniach prowadzonych przez sądy powszechne i administracyjne, na każdym ich etapie.

W zakresie świadczonych usług prawnych mieści się reprezentacja klientów na rozprawach sądowych, a także przygotowywanie pism procesowych i wniosków, w szczególności:

 • pozwów o zapłatę, ustalenie, itp.,

 • wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego,

 • sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty,

 • sprzeciwów od wyroków zaocznych,

 • apelacji cywilnych i karnych,

 • kasacji do Sądu Najwyższego,

 • skarg na orzeczenia referendarza sądowego,

 • skarg na czynności komornika sądowego,

 • skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,

 • odwołań od decyzji administracyjnych,

 • skarg na działanie bądź bezczynność organów administracji,

 • skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,

 • skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Powyższe wyliczenia nie są wyczerpujące, a zakres świadczonych przeze mnie usług prawnych jest znacznie szerszy. W indywidualnych sprawach zapraszam do kontaktu.